Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ének-zene tantárgy-pedagógia vizsgatételek vázlata

 

1. Az iskolai zenei nevelés célja, feladata és előzményei

Cél és feladat

         zenei élményszerzés (esztétikai, érzelmi, intellektuális)

         hallásfejlesztés

         személyiségformálás

         ízlésformálás

 

Előzmények

         születés előtt

         családi környezet -bölcsőde

         óvodai zenei nevelés

                         ritmikai: egyenletes lüktetés érzékeltetése (mondóka, dal)

                                        ritmus érzékeltetése (mondóka, dal)

                                        tempó érzékelés

                        dallami: magas-mély érzékelése

                                      belső hallásfejlesztés

                                      hangszínérzék fejlesztése

                        improvizációs készség fejlesztése

                        befogadó-készség fejlesztése (zenehallgatás)

 

Az előkészítő időszak feladatai az iskolában

         közös dalkincs kialakítása (játékdalok!)

         tudatos ritmikai feladatok

         tudatos dallami feladatok

         „morgó” gyerekek fejlesztési stratégiájának kidolgozása

 

2. Daltanítás hallás után

Globális tanítás

         motiváció (kép, vers, mondóka, stb.)

         tanítói bemutatás (kotta nélkül, élményszerűen, megfelelő magasságban)

         megfigyelési szempont adása (tartalmi, formai, dallami, ritmikai stb.)

         újabb tanítói bemutatás után szempontok megbeszélése (szükség esetén újabb tanítói bemutatás)

         a tanulók bekapcsolódása az énekbe (a tanító dallamrajzzal segít és egyre halkabban énekel)

         a dal elmélyítése (játék, hangszer-kíséret, dramatizálás stb.)

 

Analizáló-szintetizáló (részekre bontó)

         motiváció (kép, vers, mondóka, stb.)

         tanítói bemutatás (kotta nélkül, élményszerűen, megfelelő magasságban)

         megfigyelési szempont adása (tartalmi, formai, dallami, ritmikai stb.)

         újabb tanítói bemutatás után szempontok megbeszélése (szükség esetén újabb tanítói bemutatás)

         részenként énekli a dalt a tanító, a tanulók visszhangszerűen ismétlik

         a részek összekapcsolása, hibajavítás

         elmélyítés (játék, hangszer-kíséret, dramatizálás stb.)

 

3. Daltanítás jelrendszerről

            Feltétele: az elemek ismerete, jártasság az olvasásban

Fajtái: kézjel, betűjel, hangjegy

         előkészítés a tanítandóval azonos jelrendszerrel

         kottakép tanulmányozása (kivéve a kézjelről tanítás)

         éneklés belső hallással (kezdőhang, mérő)

         éneklés szolmizálva hangosan (többször)

         éneklés vokálissal (dallamelvonás)

         szöveges éneklés (többször)

         tanítói bemutatás

 

4. A zenei elemek megtanításának sorrendje és módja (a sorrend a Lantosné-Lukinné-Tegzes  tankönyvek szerint)

A.) ritmikai elemek:

         1.o.:  tá-titi, szün, ütemvonal, kettes ütem

         2.o.: félkotta, félszünet

         3.o.: egészkotta, négyes ütem, negyed-nyolcad stb. elnevezések, önálló nyolcad és szünete, szinkópa

         4.o. pontozott fél, hármas ütem, nyújtott- és éles-ritmus

Tudatosítás: ismert dal motívumával: megfigyeltetés, viszonyítás (negyed-, vagy nyolcad -mérőhöz), megnevezés (neve, jele)

B.) dallami elemek

         1.o. szó-mi, lá, (kézjel, betűjel, hangjegy) vonalrendszer

         2.o. dó, ré, alsó lá

         3.o. alsó szó, felső dó

         4.o. fá, ti

Tudatosítás: ismert dal motívumával. Első két elemnél (szó-mi) a magas-mély képzet alapján; a többinél: viszonyítás az ismert hangokhoz, megnevezés, kézjel, helye a hangoszlopon és a vonalrendszerben.

 

5. A készségfejlesztés folyamata: a készségek kialakításának módszere és területei (konkrét példákkal)

A.) a zenei elemek gyakorlatban való alkalmazása

         recepció (befogadás)

         reprodukció (olvasás, írás)

         alkotás (pl. improvizáció)

B.) szintek: (a kép – név - hangzás kapcsolat kialakításában)

          jártasság, (résztevékenységek)

          készség, (résztevékenységek automatizálása)

          képesség (az automatizmusok összessége)

C.)  zenei képességek: hallás, (magasság, hangszín)

         ritmikai képesség

         motorikus képesség,

         emocionális átélés képessége, intellektuális képesség

 

 

A készségek eredményes kialakításának feltételei:

         tudatosság, rendszeresség, változatosság, fokozatosság

Konkrét példák: RITMIKAI: ritmikus mozgások, mérő, ütemsúly érzékeltetése, ritmuselvonás, ritmizálás gyakorlónévvel, ritmustelefon, kihagyós játék-belső ritmus, felelgetős, ellenritmus, kánon, ritmusírás, ütemekbe osztás, dalfelismerés ritmusról, ritmus-táblák, szöveg ritmizálása, osztinátó, improvizálás

                             DALLAMI: dallammozgás jelzése, éneklés kézjelről, hangoszlopról, betűkottáról, repülő kotta, élő zongora, felelgetős, néma éneklés, dalfelismerés hangzó vagy jelrendszerben megadott dalrészletről, hangzó dallam áttétele jelrendszerbe (kézjel, betűjel, hangjegy), motívum-táblák, olvasógyakorlatok.

Többszólamúság: kézjelről, orgonapont, osztinátó, kánon

Forma: dallamsorok rendezése, kérdés-felelet, rondo-játék

 

6. Zenehallgatás az ének-zene órákon

Célja: élményszerzés, ízlésformálás,

Módszer: aktív zenehallgatásra nevelés

Kiválasztási szempontok: művészi érték, korcsoportnak megfelelő zenemű, vagy zenemű-részlet

Algoritmus:

motiváció

         első bemutatás (1,5-2,5 perc)

         megfigyelési szempontok (hangulat, hangszín, tartalom, forma)

         második meghallgatás

         a szempontok megbeszélése

(ajánlott a megfigyelések követése szöveges, rajzos formában, vagy mozgással). Kiegészítő lehetőségek: rajzolás, együtt-játék (pl. ritmus)

 

7. A tanítási év, tanítási óra megtervezése

         A tanítás tartalmát meghatározó dokumentumok: Nemzeti Alaptanterv – Kerettanterv -  Helyi tanterv

         a tankönyvcsalád kiválasztása, megismerése

         a tanítandó csoportok megismerése, tudásuk felmérése

         tanmenet készítés (órákra lebontott éves terv)

         óratervezet, később óravázlat készítés 

 

Óratervezet sablon:

idő

Az óra menete 

(a tanító tervezett óravezetése egész mondatokban )

Feladatok leírása                 

Kezdő

-hang

ABC-vel

Megjegyzés

(szervezési feladatok, várható válaszok,

 megoldott feladatok

Mellékletek: táblakép, applikációs anyag

 

Az ének óra felépítése:

         beéneklés

         dalcsokor (lehet felismertetve)

         új dal 

         készségfejlesztés

         zenehallgatás

         játék

         az új dal ismétlése.

Ez egy sablon, amitől, ha az óra anyaga úgy kívánja, el lehet térni.

 

8. Az E-tananyagok használata az ének-zene órákon

         A számítógép, mint a zenei nevelés lehetséges eszköze

         Meglévő e-tananyagok

         Az e-tananyag használata és beépítése az ének-zene órákba

Az e-tananyag fejlesztési lehetőségei

 

Vizsgakövetelmények:

 

         A 8 vizsgatétel az előadások és a vázlat alapján. Ajánlott irodalom: Osvay Károlyné: Az ének-zene tanítás módszertana

         Válogatás a négy év dalanyagából:

                        „A” változat: lista szerint

                        „B” változat: a CD anyaga szerint

Kotta nélkül összes versszakkal, szolmizálva, kézjellel, kottából ábécés nevekkel.

         furulya: három választott dal a negyedikes könyvből

         teljes óratervezet tetszőleges osztály anyagából a vázlatban bemutatott órafelépítés és tervezet-sablon szerint

         tervezetrészletek: hallás utáni, jelrendszer utáni daltanítás, három készségfejlesztés

 

DALOK


1. osztály

Bújj, bújj zöld ág

Zsipp-zsupp

Esik az eső

Hajlik a meggyfa

Szólj síp szólj

Ég a gyertya ég

Iglice szívem

Hová mégy te kisnyulacska

Kis kece lányom

Hull a pelyhes fehér hó

Kis karácsony

Ó, ha cinke volnék


2. osztály

Anyám édesanyám

Tik csak esztek isztok

Méz, méz, méz

Hervad már a lombnak

Elvesztettem zsebkendőmet

Cifra palota

Hull a hó, hull a hó

Este van már nyolc óra

Katalinka szállj el

Mély erdőn ibolya virág

Még azt mondják, nem illik

Kinyílt a rózsa

Pásztorok kelljünk fel

Serkenj fel kegyes nép


3. osztály

Láttál-e már valaha

Most viszik, most viszik

Megismerni a kanászt

Hopp Juliska

Volt nekem egy kecském

Kis kertemben uborka

Szegény legény vagyok én

Szélről legeljetek

Cickom, cickom

Csipkefa bimbója

Elszaladt a kemence

Két szál pünkösdrózsa


4. osztály

Új a csizmám

Kossuth Lajos táborában

Virágos kenderem

Hej Jancsika, Jancsika

Csömödéri faluvégén

Kősziklán felfutó

Rámás csizma gombos ing

Hej Vargáné

Ábécédé

Hej tulipán, tulipán

Az árgyélus kismadár

Este van már

Kelj fel juhász

Béreslegény

Szép szakmári lányok

Erdő mellett estvéledtem

Széles a Duna

Komáromi kisleány

Szánt a babám

Megkötöm lovamat

Kis kacsa fürdik